หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน รางระบายน้ำ สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการเกษตร

จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

รักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
 
&nb