หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 


นางสาวปุญพิมญชุ์ พรศิริโภคสกุล
ปลัด อบต.บ้านพร้าว
 
 


นางสาวสัจจพร มาสอน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวโอปอ แก้งเชียงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางวาลุนี สิงห์รอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


พันจ่าเอกธงชัย ชมมี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายนวคุณ เสนสาย
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวเสริมศิริ สิงห์สง่า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายทรงกลด ม่วงปัด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน