หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวปุญพิมญชุ์ พรศิริโภคสกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสัจจพร มาสอน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกชพร สีแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายถกล กล่ำน้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสันติ หอมสมบัติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม