กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. หลักการและเหตุผล
       1.1  ภาวะการเปลี่ยนแปลง
                        ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ    ต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การเพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
       1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” ประกอบกับนโยบายและวาระแห่งชาติของรัฐบาล กำหนดให้ข้าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลกร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้น
/2. วัตถุประสงค์...


-2-

2. วัตถุประสงค์
                      2.1  เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                      2.2 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทำงานตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย
                                    -เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
                                    -เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
                                    -เกิดความมีประสิทธิภาพ
                                    -เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน ปัจจุบัน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.4 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน

3. เป้าหมาย
                        พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง     จำนวน  35   คน
                                                                
4. เนื้อหาวิชา
                        4.1  การทำงานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทำงาน
                        4.2  บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                        4.3  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. เทคนิคที่ใช้ในการอบรม
                        -การบรรยาย   การอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

6. ระยะเวลาการดำเนินการฝึกอบรม
                        ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

7.  สถานที่ดำเนินการ
                        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

8. งบประมาณ
                     ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด           งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว (พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างในสังกัดฯ)  หน้า 49  งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท  

/8.1  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ..-3-
8.1  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  แยกเป็น
      (๑)  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน (2 วัน วันละ 2 มื้อ ๆ ละ ๒5 บาท)
            เป็นเงิน   3,500 บาท
      (2)  ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน (2 วัน วันละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท)
            เป็นเงิน 5,600 บาท
      (3)  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับผู้เข้าอบรม
      จำนวน 35 ชุด ชุดละ 50 บาท   เป็นเงิน  1,750  บาท
      (4)  ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 4 ท่าน รวม 7,200 บาท
-หลักสูตรการทำงานเป็นทีมและ  คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทำงาน
  จำนวน  6  ชั่วโมง ๆ  ละ 600.- บาท   เป็นเงิน  3,600.- บาท
-บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  จำนวน  3  ชั่วโมง ๆ  ละ 600.- บาท   เป็นเงิน  1,800.- บาท
- วิธีทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข
  จำนวน  3  ชั่วโมง ๆ  ละ 600.- บาท   เป็นเงิน  1,800.- บาท            
      (๕)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
           -ดอกไม้ประดับสถานที่ เป็นเงิน 1,000 บาท
           - ป้ายขนาด 1.2 x 4 เมตร (ตารางเมตรละ 200 บาท) เป็นเงิน    950  บาท
                  
                        รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  20,000.- บาท   (สองหมื่นบาทถ้วน)
                 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเป็นจริงและตามสิทธิ

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
                  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                        10.1 บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                        10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวทำงานตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย  
- เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
                               - เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
                               - เกิดความมีประสิทธิภาพ
                               - เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน
   10.3 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนำมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ


/10.4 บุคลากรมีความเข้าใจ...
-4-


10.4 บุคลากรมีความเข้าใจของการทำงานเป็นทีม  มีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลัก         ธรรมาภิบาลมาใช้ในการทำงาน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้


   (ลงชื่อ) ผู้เขียนโครงการ
(นางวาลุนี  สิงห์รอ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่   17 กรกฎาคม 2560

ความเห็นผู้เสนอโครงการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

     (ลงชื่อ)           ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสัจจพร  มาสอน)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่.............................................


ความเห็นผู้เห็นชอบโครงการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................


(ลงชื่อ)                                    ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวปุญพิมญชุ์  พรศิริโภคสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่.............................................

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)                ผู้อนุมัติโครงการ
(นายมาก  ชมมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
วันที่.............................................
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันที่  9-10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2561

วันเสาร์  ที่  9  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561
เวลา  08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม  
เวลา  09.00 น. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดย นายมาก  ชมมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
เวลา  09.30 – 10.30 น. บรรยายความรู้ หัวข้อเรื่อง “การทำงานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน”
โดย พระครูพิบูลธรรมวงศ์  เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าว
เวลา  10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา  10.45 – 12.00 น. บรรยายความรู้ หัวข้อเรื่อง “การทำงานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน”
โดย พระครูพิบูลธรรมวงศ์  เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าว
เวลา  12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น.
บรรยายความรู้ หัวข้อเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการทำงาน”  
โดย ด.ต.ประสาท  ปั่นเงิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
เวลา 14.30-14.45 น.
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 14.45-16.30 น.
(ต่อ) บรรยายความรู้ หัวข้อเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการทำงาน”  
โดยด.ต.ประสาท  ปั่นเงิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย

วันอาทิตย์ ที่  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561
เวลา  08.30 – 10.30 น. บรรยายความรู้ หัวข้อเรื่อง “บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
โดย นายเจริญ  น้อยพินิจ ตำแหน่งยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
เวลา  10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา  10.45 – 12.00 น. (ต่อ) บรรยายความรู้ หัวข้อเรื่อง “บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
โดย นายเจริญ  น้อยพินิจ ตำแหน่งยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
เวลา  12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น.
บรรยายความรู้ หัวข้อเรื่อง “วิธีทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข”
โดย นายเศรษฐพัส สะพานทอง ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก    
เวลา 14.30-14.45 น.
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 14.45-16.30 น.
บรรยายความรู้ หัวข้อเรื่อง “การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น”
โดย นายเศรษฐพัส สะพานทอง ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก

เวลา 16.30 น.
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดย นายมาก  ชมมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
หมายเหตุ :- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
******************************************************************

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 13.37 น. โดย คุณ วาลุนี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 2857 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย