หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวจึงได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และโดยอนุมัติของนายอำเภอนครไทย ตามหนังสืออำเภอนครไทย ที่ พล 0023.9/2562 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564
   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 38 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 15.13 น. โดย คุณ นนทวรรษ วรรณสาร

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10