หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2563  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 &ndash; 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2563 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้านนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 &ndash; 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
   อาศัยอำนาจตามข้อ 17 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 &ndash; ๒๕65)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2563  สำหรับใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 09.17 น. โดย คุณ วาลุนี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10