หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต.  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบิหารส่วนตำบลจะพึ่งปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2546 มาตรา 59 (4) และมาตรา 60 วรรคห้า ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545  หมวด  11 ข้อ 240 (1) จึงมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ปฏิบัติราชการแทน  ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้  และเมื่อได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้ว ให้จัดทำบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทราบ
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2563 เวลา 10.51 น. โดย คุณ วาลุนี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 29 ท่าน