หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
----------------------------------------------------------------


1.  ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

2.  หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสำนักงานให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่สำนักงานให้ดียิ่งขึ้น สถานที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย เน้นความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อความร่มรื่น สวยงามของสถานที่ราชการ
3.2 เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่น่าอยู่
3.3 เพื่อให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสามัคคี

4.  เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
4.1 จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานให้ร่มรื่น  
      สวยงาม
4.2 ปุ๋ย
เชิงคุณภาพ
4.3  บริเวณสำนักงานมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่าอยู่

5.  วิธีดำเนินการ
5.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2  จัดหาไม้ดอก ไม้ประดับสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์
5.3  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ดำเนินปลูก และตกแต่งไม้ดอก ไม้
       ประดับ ภายในสถานที่สำนักงานอาคาร หอประชุม

6. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

7. สถานที่ดำเนินการ
บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย
          จังหวัดพิษณุโลก


-2-

8.  งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ได้อนุมัติงบประมาณสำนักปลัด แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก สปิงเกอร์ ฯลฯ หน้า 181  งบประมาณอนุมัติ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ .......10,000.-..... บาท  นั้น

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1  ให้ความร่มรื่น  สวยงามของสถานที่ราชการ
10.2  เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่สำนักงาน

11. ผู้เขียนโครงการ

(นางวาลุนี  สิงห์รอ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๑2.  ผู้เสนอโครงการ

     (ลงชื่อ)           ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสัจจพร  มาสอน)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่.............................................

13.  ความเห็นผู้เห็นชอบโครงการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................


(ลงชื่อ)                                    ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวปุญพิมญชุ์  พรศิริโภคสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่.............................................-3-14. ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)                ผู้อนุมัติโครงการ
(นายมาก  ชมมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
     วันที่.............................................
 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 06.27 น. โดย คุณ วาลุนี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10