หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
โครงการบริหารจัดการระบบขยะมูลฝอยในตำบลบ้านพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

โครงการบริหารจัดการระบบขยะมูลฝอยในตำบลบ้านพร้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจำนวนมากขึ้น ชุมชนก็เพิ่มขึ้น สถานประกอบการต่างๆ มีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการกำจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะ จึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการกำจัดอยู่เป็นจำนวนมาก สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทาง        ด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ อันเนื่องมาจากยังมีการบริหารการจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
          
ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) มาตรา 67 ภายใต้กฎบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตตำบล (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ   สิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว จึงเล็งเห็นความสำคัญในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ในสังคม คือ เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการกำจัดขยะ สิ่งสำคัญคือ     เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะให้มีเครือข่ายมีความร่วมมือ ร่วมคิด และร่วมทำ การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง และสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนทั้งชุมชน ส่วนท้องถิ่นและภาคีอื่นๆ ของสังคม

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อลดปริมาณขยะและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในขยะทุกประเภท
2.2 เพื่อฝึกอบรมให้แก่เด็กนักเรียน เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน      มีจิตสำนึกในการร่วมลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน
2.3 เพื่อดำเนินกิจกรรมร้านค้าขยะ เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้นำขยะมาขาย เพื่อนำเงินไปใช้ในครัวเรือน ส่งเสริมความคิดต่อยอดด้านการใช้ประโยชน์จากขยะ พร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน
2.4 เพื่อแก้ปัญหาด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

3. เป้าหมายของโครงการ
3.1. ลดปริมาณขยะในชุมชนและบริเวณริมทางหลวง ทางสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2. ฝึกอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว ด้านการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะ ให้มีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังสามารถร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนและท้องถิ่นได้
3.3. เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว ร่วมกิจกรรมร้านค้าขยะ จำนวน 100 คน
3.4. เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว มีทักษะในการคัดแยกขยะ สามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และสร้างรายได้ในครัวเรือน รวมถึงสามารถขยายผลไปสู่พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนได้
/4.วิธีดำเนินการ...

-2-

4. วิธีดำเนินการ
4.1 จัดทำโครงการเสนอและขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
4.2 ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง/วางแผนการทำงาน
4.3 ฝึกอบรมให้แก่เด็กนักเรียน สามารถบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกในการร่วมลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และการสร้างรายได้จากขยะ
4.4 ดำเนินกิจกรรมร้านค้าขยะ โดยดำเนินกิจกรรมเดือนละ 1-2 ครั้ง โดยประสานงานกับร้านค้าเอกชนออกไปรับซื้อขยะที่โรงเรียนบ้านพร้าว เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านพร้าว เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยการจัดการคัดแยกขยะและสำนึกถึงผลเสียที่เกิดจากปัญหาขยะ ฯลฯ
4.5 สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ
4.6 รายงานผลการดำเนินโครงการ

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ
เดือน ธันวาคม 2562 – เดือน กันยายน 2563 (ตามเอกสารแนบท้าย)

6. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

8. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบริหารจัดการระบบขยะมูลฝอยในตำบลบ้านพร้าว จำนวน  50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ


9. ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 ลดปริมาณขยะบริเวณริมทางหลวงและในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 เด็กและเยาวชน ผ่านการฝึกอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือน จำนวน 100 คน
9.3 จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
9.4 เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในการคัดแยกขยะไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.5 จำนวนขยะในชุมชนลดลง โดยวัดจากการนำขยะมาขายและปริมาณขยะที่ลดลง


(ลงชื่อ)     ผู้เขียนโครงการ
  (นางสาวเสริมศิริ  สิงห์สง่า)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


/(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ....

-3-(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสัจจพร  มาสอน)
หัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวปุญพิมญชุ์ พรศิริโภคสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(ลงชื่อ)   ผู้อนุมัติโครงการ
(นายมาก  ชมมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 07.35 น. โดย คุณ วาลุนี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10