หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก

1.   ชื่อโครงการ
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี  พนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

2.  หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2542  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพของบุคลากร จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพของผู้ที่ยังไม่มีอาการแสดงออกของการเจ็บป่วย ค้นหาโรคและให้การบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรก รวมถึงการหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมและเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่รับการตรวจให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ เป็นตัวอย่างที่ดีทางด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคคลในครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดยรับการตรวจร่างกายปีละ 1 ครั้ง
        
3.  วัตถุประสงค์
3.1  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
3.2  เพื่อเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหามาแก้ไข  
3.3  เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.4  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
       ประชาชน

4.  เป้าหมาย
พนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว จำนวน  16 ราย

5. วิธีดำเนินการ
5.1 เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว พิจารณาและชี้แจงเจ้าหน้าที่
5.2 สำรวจข้อมูลพื้นฐานภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่
5.3 ประสานบุคลากร ด้านสาธารณสุขในเขตจังหวัด

6.  ระยะเวลาในการดำเนินการ
ระหว่างเดือน สิงหาคม  -  กันยายน  2563/ 7.  สถานที่ดำเนินการ...-2-


7.  สถานที่ดำเนินการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

8.  งบประมาณ
งบประมาณเบิกจ่าย (จ่ายตรง) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1  พนักงานส่วนตำบล เกิดความตื่นตัวและมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
9.2  พนักงานส่วนตำบล  มีข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพและนำปัญหามาแก้ไข
9.3 พนักงานส่วนตำบล เห็นความสำคัญในการตรวจสุขภาพประจำปี  

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
   (นางวาลุนี  สิงห์รอ)
       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

11. ผู้เสนอโครงการ
         ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสัจจพร  มาสอน)
                          หัวหน้าสำนักปลัด

12. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
    (นางสาวปุญพิมญชุ์ พรศิริโภคสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว


13. ผู้อนุมัติโครงการ                        อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ       (นายมาก  ชมมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 06.41 น. โดย คุณ วาลุนี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10