หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
…………………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี  รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ได้มีมติเห็นชอบแล้ว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล          จังหวัดพิษณุโลก   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ลงวันที่  6  สิงหาคม  2547 และ     แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร                           โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  
     พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน  1  อัตรา
รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้าง
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ      พนักงานจ้าง ลงวันที่ 6  สิงหาคม  2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
    ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป
           ๑.  มีสัญชาติไทย
           ๒.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
           ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           ๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
          (๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
          (๒) วัณโรคในระยะอันตราย
          (๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
          (๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
          (๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
                    ๕.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   ๖.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น     ๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
              ๘.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
   ๙.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
๓.  การรับสมัคร
     ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                                  ๓.๑.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถติดต่อ     ขอซื้อใบสมัครได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (กองคลัง) ในระหว่างวันที่   10  มิถุนายน  2563     ถึงวันที่    26  มิถุนายน 2563    ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   ในวันและเวลาราชการ   หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัด   โทรศัพท์หมายเลข  ๐-5599-0044
             ๓.๑.๒  กำหนดรับสมัครสอบและยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน  ในระหว่างวันที่                               18  มิถุนายน 2563    ถึงวันที่   26  มิถุนายน   2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย      จังหวัดพิษณุโลก   งานการเจ้าหน้าที่   ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ
     ๓.๒.  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
             ๓.๒.๑  ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดใน            ใบสมัครสอบ ให้ถูกต้อง  และครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารหรือสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้สมัครสอบได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐาน  ดังนี้
               (๑) สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง) จำนวน    ๑  ฉบับ
               (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(พร้อมฉบับจริง)จำนวน    ๑   ฉบับ
               (๓) สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาและรายละเอียด  จำนวนหน่วยกิตวิชาที่ศึกษา  ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่  ปิดรับสมัคร  กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย  (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน  ๑  ฉบับ
              (๔)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.       ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๓๕)  หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งออกให้      ไม่เกิน   ๑  เดือน  จำนวน  ๑  ฉบับ
              (๕)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๓ x ๔ ซม.  หรือ  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือน  จำนวน  ๓  รูป    (โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครสอบ  จำนวน  ๑  รูป  ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ  จำนวน  ๒  รูป)    
           (6) สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส
ใบเปลี่ยน  ชื่อ-สกุล   จำนวน   ๑  ฉบับ
              (7) ใบรับรองการผ่านงานของหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจว่าเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งหรือหน้าที่เดียวกันกับตำแหน่งที่สมัคร  ซึ่งจะใช้พิจารณาในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย     ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร
               ๓.๓.๑  ค่าใบสมัครสอบและเอกสารในการสมัคร  ราคาชุดละ  ๒๐.-  บาท
               ๓.๓.๒  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ                 คนละ  ๑๐๐.-  บาท
หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่เคยสมัครสอบและได้ชำระค่าสมัครไปแล้วในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งถูกยกเลิกประกาศไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบอีก โดยให้นำใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมมาแสดง
                         ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร  
              ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร  อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว   หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  ตั้งแต่ต้น
            ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
                 ๔.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่   29  มิถุนายน  2563  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก     
๔.๒  วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
           กำหนดการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  30 มิถุนายน  2563 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.                 เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
            ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
           ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
  ๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน
           ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ           ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ,ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) (สัมภาษณ์) แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  พิจารณาตามความเหมาะสม  โดยเรียงอันดับผู้สอบแข่งขันได้จากคะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  ในกรณีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับ ดังนี้
                  ๖.๑  กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
     ๖.๒  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน  ภาคความรู้ความสามรถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
       ๖.๓  ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก   ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (การให้หมายเลขประจำตัวสอบจะให้ ก่อน – หลัง  ตามลำดับที่มาสมัครสอบ)
            ๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ใน วันที่ 1 กรกฎาคม  2563  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว  ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด  ๑  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
                 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่งตามตำแหน่งว่างของแผนอัตรากำลัง 3 ปี  รอบปีงบประมาณ ๒๕61-๒๕63 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก  มีมติเห็นชอบแล้วเท่านั้น

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63                                          

                                                                                            
(นายมาก  ชมมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 15.01 น. โดย คุณ วาลุนี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10