หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - บุคลากร
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่ ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ไฟล์แนบ
    - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - พ.ร.บ.การสาธารณสุข ไฟล์แนบ
    - พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ไฟล์แนบ
    - พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน ไฟล์แนบ
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไฟล์แนบ
    - พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไฟล์แนบ
    - พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ไฟล์แนบ
    - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไฟล์แนบ
    - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ไฟล์แนบ
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6