หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
นายมาก ชมมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
'' ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
ผู้นำการบริการ สืบสานวัฒนธรรม ''
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านพร้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
 

 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
รายงานผลการดำเนินการ โครงการเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือ [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศ กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 35 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
กีฬา อบต.บ้านพร้าวสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ การประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมวาางแผนการดำเนินโครงการงานวั [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
การบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพร้าว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
**** ประชาสัมพนธ์ การลงทะเบียนโครงการ เราชนะ **** [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 29 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) มีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) มกราคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) กุมภาพันธ์ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) พฤศจิกายน 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ตุลาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) กันยายน 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริห [ 17 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 65 
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริ [ 26 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 73 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรือง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 91 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 92 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริห [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 109 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริห [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 102 
 
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 62 เทียบกับปี 63 ใช้ประกอบการประเมินฯ ตัวชี้วัด ด้านนที่ 1 หน่วยที่ 6 หน่วยย่อยที่ 2 ข้อที่ 18 ที่ พล 0023.3/ว 369 ลว 24 มิ.ย. 64 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 4417 ลว 24 มิ.ย. 64 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที พล 0023.5/ว 4401 ลว. 24 มิ.ย. 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4400 ลว. 24 มิ.ย. 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
แจ้งขอทราบข้อมูลการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 368 ลว. 24 มิ.ย. 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว 4409 ลว 24 มิ.ย. 64 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
การแต่งตั้งนายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล เป็นผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.พิษณุโลกฯ ที่ พล 0023.2/ว 4402 ลว 24 มิ.ย. 64 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ที่ พล 0023.3/ว 4386 ลว 23 มิ.ย. 64 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล UNESCOฯ ที่ พล 0023.3/ว 4374 ลว 23 มิ.ย. 64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) (SOLA) ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 4372 ลว 23 มิ.ย.64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว4299 ลว. 23 มิ.ย. 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่ พล 0023.3/ว 367 ลว 23 มิ.ย. 64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ที่ พล 0023.3/ว 4355 ลว 23 มิ.ย. 64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ ที่ พล 0023.3/ว 4354 ลว 23 มิ.ย. 64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4353 ลว 23 มิ.ย. 64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ที่ พล 0023.4/ว 4290 ลว. 21 มิ.ย. 64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 74 
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน ด่วนที่สุด ที่พล 0023.5/ว4330 ลว. 22 มิ.ย. 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4322 ลว 22 มิ.ย. 64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 4326 ลว 22 มิ.ย. 64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย ที่ พล 0023.3/ว 4331 ลว 22 มิ.ย. 64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
 
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-990-044
 
 
 
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 33  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (17 มี.ค. 2563)    อ่าน 283  ตอบ 2  
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (1 ก.ค. 2562)    อ่าน 1477  ตอบ 1  
รับทำป้ายเทศบาลทุกชนิดครับ 086-6431166 (3 มี.ค. 2561)    อ่าน 545  ตอบ 0  
รับการร้องเรียนในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (21 ก.ย. 2560)    อ่าน 973  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านพร้าว อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.ค. 2560)    อ่าน 590  ตอบ 0  
 
 
อบต.หอกลอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโบสถ์ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2563 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดโบสถ์ กฎหมาย /ระเบีบบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บึงพระ ประกาศโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 9 รายการ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ ภารกิจหน้าที่เทศบาลตำบลบางระกำ (เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564) [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมแสงสงคราม ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย​ เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือด [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมแสงสงคราม ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ เพื่อนครอบครัว : Family Line เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พันเสา ประชุมหารือถึงเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านตำบลพันเสาที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรง [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พันเสา ประชุมหารือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกะท้าว ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือผู้ดูแลในพื้นที่ตอบแบบสอบ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านแยง ขอเชิญร่วมงานวันผลไม้ตำบลบ้านแยง (ทุเรียน) [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.บ้านพร้าว

facebook
อบต.บ้านพร้าว
อบต.บ้านพร้าว