หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพร้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีที่ยื่นขออนุญาตได้ทันกำหนดภายใน 120 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4821 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 133 
ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2566 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.6/ว 4827 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 118 
การสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัด ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (เดือนก.ค.-ก.ย.66) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/10826 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 53 
การใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 10804 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 55 
แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.2/ว 4823 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 128 
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ระหว่างรอคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4820 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 117 
การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4830 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 462 
ขอประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนาฯ ที่ พล 0023.5/ว 659 ลว. 12 ก.ย. 66 [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 84 
แจ้งเทศบาลส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.2/ว 4807 ลว 13 ก.ย. 66 [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 137 
นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 (วันที่ 1 ก.ค.2566 - 31 ธ.ค. 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4782 ลว.12 ก.ย.2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 143 
กวดขันดูแลการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารของรัฐ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ พล 0023.4/ว 658 ลว. 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 128 
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 657 ลว 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 213 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/10737 ลว. 12 กันยายน 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 81 
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว4781 ลว.12 กันยายน 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 64 
ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ที่ พล 0023.3/ว 4731 ลว 11 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 126 
แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินการข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4733 ลว 11 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 101 
การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4736 ลว 11 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 125 
ขอแจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2566 ที่ พล 0023.6/ว 655 ลว 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 147 
การรายงานผล อปท.ที่มีการขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 656 ลว 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 343 
เเจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริส่วนตำบลมะต้อง ที่พล 75301/ว750 ลว 6 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 69 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 712
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10