หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติบัติการดำเนินการภายหลังหนว่ยงาานบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้่าง ที่ พล 0023.5/ว 224 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
 
แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือ อุปกรณ์การแพทย์ ที่ พล 0023.5/ว 223 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 ที่ พล 0023.5/ว222 ลว. 7เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
 
กาณโอนเงินจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2467 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ อบจ. ที่ พล 0023.5/ว 2464 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
 
การโอนเงินจัดสรร งปม พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนศูยน์เด็กเล็กไตรมาสที่ 3 เม.ย-มิ.ย 63 ที พล 0023.5/ว2463 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2462 ลว 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. ที่ พล 0023.5/5494 ลว. 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/5493 ลว. 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ที่ พล 0023.5/5485 ลว. 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
 
ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2562 ไปพลางก่อน สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ที่ พล 0023.3/ว 2443 ลว 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 46 
 
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 2412 ลว 3 เม.ย. 63 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
 
การตั้งด่านตรวจหมุ่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 222 
 
ขอความร่วมมือออกประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2345 ลว 1 เม.ย. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 91 
 
การตั้งจุดตรวจเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 215 
 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2376 ลว 2 เม.ย. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 43 
 
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
 
การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีเร่งด่วน [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 57 
 
กำหนดเวลาในการส่งแบบสรุปการขอจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 52 
 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ พล 0023.2/ว2368 ลว 2 เม.ย. 63 (ส่วนที่ 2) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 185 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 448
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10