หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่ หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และสภาตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอนครไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดจังหวัดพิษณุโลก มีระยะทางจากที่ว่าการอำเภอนครไทยไปตามถนนนครไทย - ชาติตระการ ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 40,983 ไร่ หรือ 65.57 ตารางกิโลเมตร
 


 


 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนครชุม
ตำบลท่าสะแก
อำเภอนครไทย
อำเภอชาติตระการ
 
 
 


 


 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านพร้าวส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน ทิศเหนือเป็นภูเขา และลาดลงทาง ทิศใต้ ติดลำน้ำแควน้อย เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ฤดูฝนพื้นที่ทางตอนใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ดินเป็นดินร่วนปนทรายทางทิศเหนือ และเป็นดินเหนียวปนทรายทางทิศใต้
 
 
อากาศร้อนชื้น ความชื้นสัมพัทธ์ 65% อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนตกมากในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน
 
 
ประชากรในเขตตำบลบ้านพร้าวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน และรับจ้างทั่วไป พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียวผิวมัน และมันสำปะหลัง
 


 


 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,301 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,164 คน คิดเป็นร้อยละ 50.21

หญิง จำนวน 3,137 คน คิดเป็นร้อยละ 49.79
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,148 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 96.10 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองกระดาษ 207 196 403 140  
2   บ้านนายาว 265 284 549 178
  3   บ้านป่าซ่าน 391 360 751 275