หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพร้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่ หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และสภาตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอนครไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดจังหวัดพิษณุโลก มีระยะทางจากที่ว่าการอำเภอนครไทยไปตามถนนนครไทย - ชาติตระการ ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 40,983 ไร่ หรือ 65.57 ตารางกิโลเมตร
 


 


 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนครชุม
ตำบลท่าสะแก
อำเภอนครไทย
อำเภอชาติตระการ
 
 
 


 


 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านพร้าวส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน ทิศเหนือเป็นภูเขา และลาดลงทาง ทิศใต้ ติดลำน้ำแควน้อย เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ฤดูฝนพื้นที่ทางตอนใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ดินเป็นดินร่วนปนทรายทางทิศเหนือ และเป็นดินเหนียวปนทรายทางทิศใต้
 
 
อากาศร้อนชื้น ความชื้นสัมพัทธ์ 65% อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนตกมากในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน
 
 
ประชากรในเขตตำบลบ้านพร้าวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน และรับจ้างทั่วไป พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียวผิวมัน และมันสำปะหลัง
 


 


 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,301 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,164 คน คิดเป็นร้อยละ 50.21

หญิง จำนวน 3,137 คน คิดเป็นร้อยละ 49.79
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,148 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 96.10 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองกระดาษ 207 196 403 140  
2   บ้านนายาว 265 284 549 178
  3   บ้านป่าซ่าน 391 360 751 275  
4   บ้านฟากน้ำ 367 372 739 287
  5   บ้านพร้าว 545 526 1,071 365  
6   บ้านน้ำลัด 230 197 427 153
  7   บ้านห้วยทรายทอง 386 398 784 257  
8   บ้านน้ำคลาด 201 195 396 155
  9   บ้านตะเคียนใหญ่ 257 282 539 168  
10   บ้านร้องยาง 315 327 642 170
    รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,164 3,137 6,301 2,148
 


 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10