กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 


นางสาวปุญพิมญชุ์ พรศิริโภคสกุล
ปลัด อบต.บ้านพร้าว
 
 


นางสาวสัจจพร มาสอน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวโอปอ แก้งเชียงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางวาลุนี สิงห์รอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


พันจ่าเอกธงชัย ชมมี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายนวคุณ เสนสาย
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวเสริมศิริ สิงห์สง่า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายทรงกลด ม่วงปัด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน