กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 


นายเยี่ยม ทองกะชั้น
ประธานสภา
 


นายประสิทธิ์ สังข์จันทร์
รองประธานสภา


นางสาวปุญพิมญชุ์ พรศิริโภคสกุล
เลขานุการสภา
 
 


นางสมจิตร ไชยคำ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายสุวรรณ์ ตันมาดี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายจำลอง โพธิ์ปลัด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายธงชัย โพธิ์ปลัด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายสมาน โพธิ์ปลัด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นายจำเนียร วินันทา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3