กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 
 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 21 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
ประสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 20 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
ประกาศ เรื่องแจ้งให้ผู้วางเงินประกันมารับเงินคืนภายในเวลาที่กำหนด [ 31 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างว [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 41 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 34 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 27 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 34 
ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 28 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 44 
ประกาศหลักเกณฑ์การมาสายประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 28 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 31 
หลักเกณฑืการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 28 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 37 
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2560 [ 21 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
ผังการให้บริการด้าน Call Center [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 49 
แผนผังกระบวนงาน กองช่าง อบต.บ้านพร้าว [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 36 
 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลปู่ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำลัด [ 5 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
ยกเลิกประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายแทรกเตอร์ หมู่ที่ 5 บ้านพร้าว [ 28 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 24 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศาลปู่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าซ่าน [ 4 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 42 
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายทอง [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 51 
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านน้ำคลาด [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 38 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมสำนักงานที่ทำการ อบต.บ้านพร้าว หมู่ที่ 5 [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 51 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายแทรกเตอร์ หมู่ที่ 5 บ้านพร้าว [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงและต่อเติมสำนักงานที่ทำการองค์ก [ 17 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 32 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมสำนักงานที่ทำการองค์การบริห [ 3 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสุดใจ - บ้านนายธรรมนอง สังข์ทอง ห [ 28 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 27 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 30 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายแทรกเตอร์ หมู่ที่ 5 บ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภ [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 36 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสุดใจ - บ้านนายธรรมนอง สังข์ทอง หมู่ที [ 18 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว หม [ 5 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 37 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การขับเคลื่อน อปท. ในการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ที่ พล 0023.1/ว 4311 ลว 20 ส.ค. 61  [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 34 
การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3908 ลว 31 ก.ค. 61  [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 148 
การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว3766 ลว 20 ก.ค.61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 89 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว4293 ลว 17 ส.ค.61  [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ GEOTHAI พล 0023.3/ ว274 ลว 17 ส.ค. 61  [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
ขอความร่วมมือให้ อปท.ตรวจสอบและจัดเก็บป้ายโฆษณาบริเวณสองข้างทาง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4294 ลว 17 ส.ค. 61  [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4290 ลว 17 ส.ค.61  [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4291 ลว 17 ส.ค.61  [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสัปรด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4292 ลว 17 ส.ค. 61  [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
การยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 161 
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.3/ว4252 ลว 16 ส.ค.61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา ที่ พล 0023.3/12909 ลว 16 ส.ค.61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแล และติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ที่ พล0023.3/4250 ลว 16 ส.ค.61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ที่ พล 0023.3/ ว4253 [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ลว 16 ส.ค. 61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน ที่ พล 0023.3/ว4255 ลว 16 ส.ค.61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ที่ พล 0023.3/ว4256 ลว 16 ส.ค.61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. ที่ พล 0023.4/ว4251 ลว 16 ส.ค.61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
การนำส่งเงินรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว272 ลว 15 ส.ค. 61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 81 
 
แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว2550  [ 20 ส.ค. 2561 ]
การส่งมอบหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว2549 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ส.ค. 2561 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561 เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว143  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ และผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ สน.บถ. มท 0809.3/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท0810.7/ว2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) กศ. มท 0816.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competency) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2537  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ปิดเทอมสร้างสรรค์ (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) กศ. มท 0816.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดตั้ง (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว4593  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว2520  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2535  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2519  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2504  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11077-11080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2505  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2502  [ 15 ส.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2503  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ฯ สน.คท. มท 0808.2/10924-10999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10922,10923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (8 มิ.ย. 2561)    อ่าน 43  ตอบ 0  
รับทำป้ายเทศบาลทุกชนิดครับ 086-6431166 (3 มี.ค. 2561)    อ่าน 221  ตอบ 0  
รับการร้องเรียนในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (21 ก.ย. 2560)    อ่าน 394  ตอบ 0  
 
อบต.บ้านยาง โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านพร้าว ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศยกเลิกราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมพัฒนา หมู [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.พันเสา ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านยาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบํญญํติง [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ โครงการค้นคนเลิกเหล้า เข้าพรรษา [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านไร่ คำขวัญของนายกรัฐมนตรีและโอวาทจากผู้นำศาสนา [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงพระ วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561) [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้อแท้ ประชาสัมพันธ์รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Applicatio [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงพระ การฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสายรุ้ง ตุ่มไทย ส.อบต. ม.๕ บ้านหนอ [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินเพิ่ม ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินเพิ่ม ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ สอบเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3