กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างว [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 11 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 28 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศหลักเกณฑ์การมาสายประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 28 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
หลักเกณฑืการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 28 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2560 [ 21 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
ผังการให้บริการด้าน Call Center [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 23 
แผนผังกระบวนงาน กองช่าง อบต.บ้านพร้าว [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 17 
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 17 
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 27 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศาลปู่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าซ่าน [ 4 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 23 
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายทอง [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 22 
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านน้ำคลาด [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมสำนักงานที่ทำการ อบต.บ้านพร้าว หมู่ที่ 5 [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายแทรกเตอร์ หมู่ที่ 5 บ้านพร้าว [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงและต่อเติมสำนักงานที่ทำการองค์ก [ 17 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมสำนักงานที่ทำการองค์การบริห [ 3 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสุดใจ - บ้านนายธรรมนอง สังข์ทอง ห [ 28 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 27 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายแทรกเตอร์ หมู่ที่ 5 บ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภ [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสุดใจ - บ้านนายธรรมนอง สังข์ทอง หมู่ที [ 18 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว หม [ 5 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาลุงป๋อง - นานายบุญยืน ขุมขำ (คลองไฟ [ 28 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 32 
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 12 ที่นั่ง (ดีเซล) [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 21 
 
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. (แก้ไข) ที่ พล 0023.2/ว 2909 ลว 7 มิ.ย.61  [ 8 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 309 
เกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 286 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3135 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3135 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3131 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3138 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
การประกวดการจัดการมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว3141 ลว 19 ม.ย.61  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4 /ว 3136 ลว. 19 มิ.ย. 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 19 
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว247 ลว 18 มิ.ย.61  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 33 
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 3118 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 26 
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3117 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 60 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ฯ ที่ พล 0023.3/ว 3003 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ฯ ที่ พล 0023.3/ว 3005 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 19 
ขอให้รายงานสถานะการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 245 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 40 
ประสานงานและเร่งรัดการรับสมัคร อถล.ในสถานศึกษา ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว 244 ลว 18 มิ.ย.61  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 45 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกัรนและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3088 ลว 18 มิ.ย.61  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 38 
การรายงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว01 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 74 
เร่งรัดการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2561-2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3074 ลว 15 มิ.ย.61  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 50 
ขอเชิญประชุมการจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว238 ลว 15 มิ.ย.61  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 64 
รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้เริ่มลงทะเบียนสายทางบน website ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พล 0023.3/ว 237 ลว 14 มิ.ย.61  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 117 
 
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1756  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กิจกรรมที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว1786  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.1/ว1766  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี กศ. มท 0816.4/ว1776  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1718  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1783  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1782  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย กค. มท 0803.3/ว1784  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1747  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1745  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย สน.คท. มท 0808.2/ว1746  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ) Miracle of the First 1,000 Days : Maternal & Child Nutrition, Growth and Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1765  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) สล. มท 0801.2/ว1728  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (8 มิ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0  
รับทำป้ายเทศบาลทุกชนิดครับ 086-6431166 (3 มี.ค. 2561)    อ่าน 193  ตอบ 0  
รับการร้องเรียนในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (21 ก.ย. 2560)    อ่าน 361  ตอบ 0  
 
อบต.วังโพรง ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านไร่ -กิจการสภา- [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ -ประกาศสอบราคา- [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ -ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ -โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังน้ำคู้ ปฏิทินการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ -ข่าวกิจกรรม- [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ปลูกหญ้าแฝกกันน้ำเซาะดิน เพื่อไม่ให้ดินสได์ ม.๔ , ๑๔ [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หินลาด ประชาสัมพันธ์ แผนที่ภูมิปัญญาท้องุถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หินลาด ประชาสัมพันธ์ รู้ทันป้องกันโรคเอดส์ [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายบุญยิ่ง ถึงบ้านด [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.พันชาลี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบร [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางอุไร) [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.พันชาลี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2